№ 21-МИ / 15.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. На основание чл. 87, ал. 1, т. 14 –16, чл. 156 – 161, чл. 397, чл. 402, ал. 1 – 3, чл. 412 – 419 и § 1, т. 5 от ДР на ИК, вр. с Решение на ЦИК № 1955-МИ/ 03.08.2023г., вр. с Решение на ЦИК № 2122-МИ/ 29.08.2023г. и във връзка с чл. 39, ал. 4, чл. 42, ал. 8 във връзка с ал. 6, изречение второ и трето и ал. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинска избирателна комисия - Раковски

№ 20-МИ / 15.09.2023

ОТНОСНО : Указание към избирателите и кандидатите относно условието да са „живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място“ (принцип на уседналост) при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. По смисъла на чл. 396 и 397 от Изборния кодекс, за да имат право да избират и да бъдат избирани за общински съветници и за кметове при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., за гражданите, наред с наличието на другите условия, трябва да е налице и условието „живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място“ (уседналост). На основание чл. 396 и 397 от Изборния кодекс и §1, т.т. 4, 5, 6 и 7 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Раковски

№ 19-МИ / 15.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на Политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ-ЕВРОЛЕВИЦА“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29-ти октомври 2023г. Постъпили са: 1. Заявление с Вх. № 11/ 15.09.2023 г., за регистрация в ОИК-Раковски на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ-ЕВРОЛЕВИЦА“ за участие в изборите за общински съветници на община Раковски на 29-ти октомври 2023 г., подписано от Катя Иванова Ангелова, с приложени: • пълномощно от председател ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ-ЕВРОЛЕВИЦА“ Александър Трифонов Томов, с което упълномощава Катя Иванова Ангелова да представлява ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ-ЕВРОЛЕВИЦА“, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; 2. Заявление с Вх. № 12/ 15.09.2023 г., за регистрация в ОИК-Раковски на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ-ЕВРОЛЕВИЦА“ за участие в изборите за кмет на кметство - с. Момино село, с. Стряма, с. Шишманци, с. Белозем, с.Чалъкови и с.Болярино на 29-ти октомври 2023 г., подписано от Катя Иванова Ангелова, с приложени: • пълномощно от председател ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ-ЕВРОЛЕВИЦА“ Александър Трифонов Томов, с което упълномощава Катя Иванова Ангелова да представлява ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ-ЕВРОЛЕВИЦА“, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; 3. Заявление с Вх. № 13/ 15.09.2023 г., за регистрация в ОИК-Раковски на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ-ЕВРОЛЕВИЦА“ за участие в изборите за Кмет на община Раковски на 29-ти октомври 2023г. , подписано от Катя Иванова Ангелова, с приложени: • пълномощно от председател ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ-ЕВРОЛЕВИЦА“ Александър Трифонов Томов, с което упълномощава Катя Иванова Ангелова да представлява ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ-ЕВРОЛЕВИЦА“, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; При направена от Общинска избирателна комисия Раковски служебна справка в сайта на Централна избирателна Комисия и видно от Решение № 2261-МИ, София, 7 септември 2023 г. на ЦИК и Съобщение с вх. № 9/ 14.09.2023 с изх. на ЦИК № МИ-15-240/14.09.2023 с приложен списък на регистрираните партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., е регистрирана партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ-ЕВРОЛЕВИЦА“. Наименованието на партията в бюлетината съгласно Решение № 2261-МИ, София, 7 септември 2023 г. на ЦИК е: БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА. и на основание чл. 87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, вр. с Решение № 2218-МИ, София, 5 септември 2023 г. на ЦИК, вр. с Решение № 2261-МИ, София, 7 септември 2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Раковски

№ 18-МИ / 14.09.2023

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на СИК в община Раковски съобразно броя на избирателите в съответната секция и за разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на община Раковски за провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 92, ал. 6 от Изборния кодекс, и във връзка с т.2 от Решение № 2378-МИ/ 12.09.2023 г. на ЦИК и Списък на броя избиратели за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 год., получен в ОИК – Раковски от Община Раковски с вх. № 1/11.09.2023г., Общинска избирателна комисия - Раковски

№ 17-МИ / 14.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на Политическа партия „Възраждане“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29-ти октомври 2023г. Постъпили са: 1. Заявление с Вх. № 6/ 14.09.2023 г., за регистрация в ОИК-Раковски на ПП „Възраждане“ за участие в изборите за Кмет на община Раковски на 29-ти октомври 2023 г., подписано от Чавдар Ангелов Земярски, с приложени: • удостоверение от ЦИК № 9/07.09.2023 г. за регистрация на ПП „Възраждане“; • пълномощно от председател и представляващ ПП „Възраждане“ Костадин Тодоров Костадинов, с което упълномощава Чавдар Ангелов Земярски да представлява ПП „Възраждане“, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; 2. Заявление с Вх. № 7/ 14.09.2023 г., за регистрация в ОИК-Раковски на ПП „Възраждане“ за участие в изборите за общински съветници на община Раковски на 29-ти октомври 2023 г., подписано от Чавдар Ангелов Земярски, с приложени: • удостоверение от ЦИК № 9/07.09.2023 г. за регистрация на ПП „Възраждане“; • пълномощно от председател и представляващ ПП „Възраждане“ Костадин Тодоров Костадинов, с което упълномощава Чавдар Ангелов Земярски да представлява ПП „Възраждане“, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; 3. Заявление с Вх. № 8/ 14.09.2023 г., за регистрация в ОИК-Раковски на ПП „Възраждане“ за участие в изборите за Кмет на кметство -с. Момино село, с. Стряма, с. Шишманци, с. Белозем, с.Чалъкови и с.Болярино на 29-ти октомври 2023г. , подписано от Чавдар Ангелов Земярски, с приложени: • удостоверение от ЦИК № 9/07.09.2023 г. за регистрация на ПП „Възраждане“; • пълномощно от председател и представляващ ПП „Възраждане“ Костадин Тодоров Костадинов, с което упълномощава Чавдар Ангелов Земярски да представлява ПП „Възраждане“, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; При направена от Общинска избирателна комисия Раковски служебна справка в сайта на Централна избирателна Комисия и видно от Решение № 2255-МИ, София, 7 септември 2023 г. на ЦИК и Съобщение с вх. № 9/ 14.09.2023 с изх. на ЦИК № МИ-15-240/14.09.2023 с приложен списък на регистрираните партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., е регистрирана партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“. Наименованието на партията в бюлетината съгласно Решение № 2255-МИ, София, 7 септември 2023 г. на ЦИК е: ВЪЗРАЖДАНЕ. и на основание чл. 87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, вр. с Решение № 2218-МИ, София, 5 септември 2023 г. на ЦИК, вр. с Решение № 2255-МИ, София, 7 септември 2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Раковски

№ 16-МИ / 12.09.2023

ОТНОСНО : Определяне на местата за обявяване на избирателните списъци на територията на Община Раковски във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. Във връзка с писмо с изх. № 06-18-126 / 12.09.2023 г. на Кмета на Община Раковски с приложена Заповед за определяне на местата за обявяване и публикуване на избирателните списъци в община Раковски и на основание чл.87, ал.1, т.1 и т. 8 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Раковски

№ 15-МИ / 12.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат – Никола Христосов Стоянов за участие в изборите за кмет на кметство село Момино село в община Раковски, област Пловдив, в изборите на 29 октомври 2023 г. Постъпило е заявление за регистрация от инициативен комитет с Вх.№ 4/12.09.2023 г., подписано от Димитър Рангелов Нончев, Димитър Атанасов Стефанов, Петко Костадинов Чобанов, Илия Ангелов Калугеров – членове на Инициативния комитет за издигане кандидатурата на Никола Христосов Стоянов за участие в изборите за кмет на кметство село Момино село в община Раковски, област Пловдив, в изборите на 29 октомври 2023 г. Заявлението и приложените към него писмени документи - решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет; декларации по образец – Приложение № 44-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс; удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания; имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания, са съобразени с изискванията на чл.151 и чл.153 от Изборния кодекс и Решение № 2121-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК. На основание: чл.87, ал.1, т.13 във връзка с чл.154 от Изборния кодекс и Решение № 2121-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Раковски

№ 14-МИ / 12.09.2023

ОТНОСНО : Определяне и обявяване на номерата на изборните райони в Община Раковски за произвеждане на избори за общински съветници и кметове, насрочени за 29.10.2023 г. На основание чл. 87, ал. 1, т. 3 ИК, във вр. с решение № 1968-МИ от 08.08.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Раковски

№ 13-МИ / 12.09.2023

ОТНОСНО : Разглеждане на Заповед № ДЗ-184 от 04.09.2023 г. на кмета на Община Раковски за образуване на избирателните секции на територията на Община Раковски и формиране и утвърждаване на единните им номера, съобразно единната номерация на секциите, определена с решение на Централната избирателна комисия, и адрес, за произвеждане на избори за общински съветници и кметове, насрочени за 29.10.2023 г На основание чл. 87, ал. 1, т. 7 ИК, във връзка с чл. 8, ал. 8 ИК, във връзка с Решение № 1969-МИ от 08.08.2023 г. на Централната избирателна комисия, Общинска избирателна комисия - Раковски

№ 12-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Процедура по регистрация на инициативни комитети в ОИК Раковски за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. На основание чл. 87, ал. 1, т. 13 ИК във връзка с Решение № 2121-МИ София, 29 август 2023 г.на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Раковски

№ 11-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Процедура по регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК Раковски за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. На основание чл. 87, ал. 1, т. 12 ИК във връзка с Решение № 2218-МИ София, 5 септември 2023 г.на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Раковски

№ 10-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Приемане на Инструкция за мерките за защита на личните данни на избиратели и кандидати, събирани, обработвани и съхранявани от ОИК Раковски при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 ИК във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”), както и при спазване на специфичните правила, установени в Закона за защита на личните данни и Указанията на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Раковски

№ 9-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от Общинска избирателна комисия Раковски, област Пловдив, при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. На основание чл. 87, ал. 1, т. 12-18 ИК и във връзка с Решение № 2163-МИ София, 31 август 2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Раковски

№ 8-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до Общинска избирателна комисия Раковски и решенията по тях, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на Общинска избирателна комисия Раковски. На основание чл. 87, ал. 1, т. 22 и т. 23 ИК и във връзка с Решение № 2162-МИ София, 31 август 2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Раковски

№ 7-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Определяне на броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. Постъпило е Съобщение с вх. № 1/11.09.2023г. от Община Раковски, с изх. на община Раковски № 37-18-2/11.09.2023г. относно броя на регистрираните по постоянен и настоящ адрес лица на територията на община Раковски. Съгласно цитираното Съобщение броят на регистрираните лица по постоянен адрес на територията на община Раковски е 27 892 лица. На основание чл. 87, ал. 1, т. 12 ИК, вр. с чл. 13 и чл. 19 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение № 2218-МИ, София, 5 септември 2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Раковски

№ 6-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия – Раковски, област Пловдив за изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г. на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 и 13, чл. 127, ал. 3 и 4, във връзка с § 2 от ДР на ИК, чл. 147 - 150, чл. 151 - 155 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 2218-МИ, София, 5 септември 2023 г. Общинска избирателна комисия - Раковски

№ 5-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Определяне на номерацията на решенията на Общинска избирателна комисия – Раковски, област Пловдив за изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г. На основание чл. 87 ИК, Общинска избирателна комисия - Раковски

№ 4-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Избор на информационно табло за публикуване на решенията на Общинска избирателна комисия - Раковски, област Пловдив за изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г. На основание чл. 87, ал. 2 ИК, вр. с Решение № 2173-МИ, София, 1 септември 2023 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия - Раковски

№ 3-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Избиране на член от комисията, който да маркира по уникален начин печата на Общинска избирателна комисия - Раковски, област Пловдив за изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г. На основание чл. 87 ИК, вр. с Решение № 1966-МИ, София, 8 август 2023 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия - Раковски

№ 2-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Определяне на график на дежурствата на Общинска избирателна комисия - Раковски, област Пловдив за изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г. На основание чл. 87 ИК Общинска избирателна комисия - Раковски

Календар

Решения

  • № 121-МИ / 05.11.2023

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО БЕЛОЗЕМ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

  • № 120-МИ / 05.11.2023

    относно: Обявяване края на изборния ден

  • № 119-МИ / 04.11.2023

    относно: Публикуване на списък на упълномощени представители от КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие във втори тур на изборите за кмет на кметство Белозем на 05.11.2023г в Община Раковски

всички решения