№ 84 / 22.11.2019

ОТНОСНО : ОТНОСНО: Постъпило писмо с вх.№98/21.11.2019г. от Рангел Матански- Председател на ОбС-Раковски с приложен към него трудов договор на името на Венцислав Петров Чавдаров – общински съветник в ОбС- Раковски, който иска на основание чл.30, ал.4, т.4 от ЗМСМА, да и бъдат прекратени правомощията му като общински съветник. Основание за предсрочното прекратяване на правомощията му, е на основание чл. 30, ал.4, т.4 от ЗМСМА – уведомително писмо относно назначаването му за заместник кмет, чрез Председателя на ОбС-Раковски до ОИК – Раковски. На основание чл.30, ал.4, т. 4 и чл.30, ал.7 от ЗМСМА

№ 83-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : избиране на кмет на кметство Белозем Общинска избирателна комисия на основание чл. 452 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

№ 82- МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Закриване на изборния ден- втори тур, след приключване на гласуването в избирателните секции в село Белозем.

№ 81-МИ / 01.11.2019

ОТНОСНО : В ОИК – Раковски е постъпило предложение от Мария Йосифова Гиева, упълномощен представител на ПП ГЕРБ с вх. №85/01.11.2019 г., относно предложение за промяна в състава на СИК на втори тур на местни избори 2019, както следва №162500024 в с. Белозем – заменя Радка Атанасова Стоянова - член с Тонка Генова Манева – член,

№ 80-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Одобряване на образци на бюлетини за кметове на кметства от Общинската избирателна комисия Раковски в изборите за общински съветници и за кметове -II тур на 03.11.2019 година Като взе предвид указанията от Централната избирателна комисия, както и в изпълнение на решение № 993-МИ от 07.09.2019 г. за осъществяване на контрол при отпечатването на хартиените бюлетини при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година-т.23 втори тур на 03.11.2019 година ОИК Раковски следва не по-късно от 24,00 часа на 28 октомври 2019 г. да одобри чрез електронен подпис графичните файлове с образците на бюлетините за избор на кмет на кметство на територията на община Раковски ,обл.Пловдив, като образците следва се разпечатат и върху тях да се подпишат присъстващите членове на ОИК и изпишат трите си имена саморъчно. Задължително следва да се отбележи датата и часа на одобряване на образците на бюлетините.

№ 79-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Относно избиране на общински съветници Брой мандати за общински съветници 21 Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

№ 78-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : избиране на кмет на община Раковски Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

№ 77-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Избиране на кмет на кметство Белозем Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

№ 76-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Избиране на кмет на кметство Чалъково Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

№ 75-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : избиране на кмет на кметство Шишманци Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

№ 74-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : избиране на кмет на кметство Стряма Общинска избирателна комисия на основание чл. 452 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

№ 73-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : избиране на кмет на кметство Момино село Общинска избирателна комисия на основание чл. 452 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

№ 722 / 27.10.2019

ОТНОСНО : Закриване на изборния ден след приключване на гласуването в избирателните секции. На основание член 87,ал.1,т.1 и т.25 от ИК, ОИК – Раковски

№ 72 / 27.10.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК №162500033 поради неявяване на лицето Пламен Борисов Пищийски – председател в изборното помещение на изборния ден. ОИК – Раковски е постъпило предложение от Петър Милков Антонов, упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“ с вх. №66/27.10.2019г., относно предложение за промяна в състава на СИК както следва: №162500033 в гр. Раковски – назначава Никола Иванов Бойкин – член на СИК за зам. председател на същата; №162500033 в гр. Раковски – назначава Красимир Петров Говедарски за член на СИК на мястото на Никола Иванов Бойкин. На основание член 87,ал.1,т.1 и т.5 от ИК, ОИК – Раковски

№ 71 / 26.10.2019

ОТНОСНО : В ОИК – Раковски е постъпило заявление за регистрация на застъпници на коалиция от партии „БСП за България“, представлявана от Корнелия Петрова Нинова, чрез Петър Милков Антонов, преупълномощил Славчо Яков Гаджев с вх. №65-МИ/26.10.2019г. за изборите за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство. На основание член 87, ал.1, т.18 от ИК, ОИК – Раковски

№ 70 / 26.10.2019

ОТНОСНО : Приемане на списък с упълномощени представители на партия „ВМРО – Българско Национално Движение“. В Общинска избирателна комисия Раковски е представен списък с упълномощени представители 8 броя (Приложение № 78-МИ от изборните книжа), подписан от Анелия Францова Гечева, в качеството и на представител на партия „ВМРО – Българско Национално Движение“. Списъкът е заведен с вх. № 64/26.10.2019 г. във входящата поща на ОИК Раковски. Към хартиения носител на списъка е представен и такъв на технически носител в електронен вариант с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден 27 октомври 2019 година. Номерацията на упълномощените представители в електронния носител е съобразно последователността в хартиения носител. След служебна проверка от страна на ОИК Раковски се установи, че така посочените представители на партия „ВМРО – Българско Национално Движение“ нямат друго качество в изборите за общински съветница и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 година. Заявените данни са коректни и са налице условията предложените лица да бъдат вписани като представители. С оглед гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, чл. 124, ал.2 и ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 1080-МИ/ 12.09.2019 година на ЦИК, Общинска избирателна комисия Раковски

№ 69-МИ / 25.10.2019

ОТНОСНО : В ОИК – Раковски е постъпило предложение от Петър Милков Антонов, упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“ с вх. №63/25.10.2019г., относно предложение за промяна в състава на СИК както следва: №162500003 в гр. Раковски – заменя Пенка Рангелова Кърджалийска член с Ана Иванова Патазова – член, На основание член 87,ал.1,т.1 и т.5 от ИК, ОИК – Раковски

№ 68-МИ / 25.10.2019

ОТНОСНО : В ОИК – Раковски е постъпило предложение от Анелия Францова Гечева, упълномощен представител на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ с вх. №62/25.10.2019г., относно предложение за промяна в състава на СИК както следва: №162500017 в с. Стряма – заменя Валентина Рангелова Базунчева председател с Васил Игорович Кирмикчи– председател, №162500018 в с. Стряма – заменя Виктория Атанасова Лесова член с Игор Василиевич Кирмикчи член, №162500019 в с. Стряма – заменя Емилия Емилова Копърдъкова член с Таня Ивановна Кирмикчи член, На основание член 87,ал.1,т.1 и т.5 от ИК, ОИК – Раковски

№ 67-МИ / 25.10.2019

ОТНОСНО : Приемане на списък с упълномощени представители на коалиция местна коалиция АБВ(НДСВ) В Общинска избирателна комисия Раковски е представен списък с упълномощени представители 17 броя (Приложение № 78-МИ от изборните книжа), подписан от Мария Йосифова Гиева, в качеството и на представител на местна коалиция АБВ(НДСВ). Списъкът е заведен с вх. № 61/25.10.2019 г. във входящата поща на ОИК Раковски. Към хартиения носител на списъка е представен и такъв на технически носител в електронен вариант с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден 27 октомври 2019 година. Номерацията на упълномощените представители в електронния носител е съобразно последователността в хартиения носител. След служебна проверка от страна на ОИК Раковски се установи, че така посочените представители на местна коалиция АБВ(НДСВ) нямат друго качество в изборите за общински съветница и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 година. Заявените данни са коректни и са налице условията предложените лица да бъдат вписани като представители. С оглед гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, чл. 124, ал.2 и ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 1080-МИ/ 12.09.2019 година на ЦИК, Общинска избирателна комисия Раковски

№ 66-МИ / 25.10.2019

ОТНОСНО : В ОИК – Раковски е постъпило заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство от местна коалиция АБВ(НДСВ), представлявана от Мария Георгиева Джатова, с вх. №2-60-МИ/2510.2019г. На основание чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 118, ал. 1, ал.2, ал. 4 и ал.5, във връзка с чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 1080-МИ/ 12.09.2019 година на ЦИК, Общинска избирателна комисия Раковски

Календар

Решения

  • № 84 / 22.11.2019

    относно: ОТНОСНО: Постъпило писмо с вх.№98/21.11.2019г. от Рангел Матански- Председател на ОбС-Раковски с приложен към него трудов договор на името на Венцислав Петров Чавдаров – общински съветник в ОбС- Раковски, който иска на основание чл.30, ал.4, т.4 от ЗМСМА, да и бъдат прекратени правомощията му като общински съветник. Основание за предсрочното прекратяване на правомощията му, е на основание чл. 30, ал.4, т.4 от ЗМСМА – уведомително писмо относно назначаването му за заместник кмет, чрез Председателя на ОбС-Раковски до ОИК – Раковски. На основание чл.30, ал.4, т. 4 и чл.30, ал.7 от ЗМСМА

  • № 83-МИ / 04.11.2019

    относно: избиране на кмет на кметство Белозем Общинска избирателна комисия на основание чл. 452 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

  • № 82- МИ / 03.11.2019

    относно: Закриване на изборния ден- втори тур, след приключване на гласуването в избирателните секции в село Белозем.

всички решения